از مجموع 129904 نفر جمعيت عشاير در دوره ييلاقي سر شماري شده 66032 نفر مرد و63872 نفر زن بوده اند كه در نتيجه نسبت جنسي برابر 103 بدست مي آيد . بعبارت ديگر در مقابل هر 100 نفر زن 103 نفر مرد وجود داشته است . اين نسبت در بين اطفال كمتر از يكساله برابر 108 و در بين بزرگسالان (65 ساله و بيشتر ) معادل 182 نفر بوده است . از جمعيت دوره ييلاقي استان 16/40 درصد در گروه سني كمتر از 15 ساله ، 46/53 درصد در گروه سني 15 تا 64 ساله و 57/4 درصد در گروه سني 65 ساله و بيشتر قرار داشته اند .
 

دیدگاهتان را بنویسید