عنوان : توزیع گاز مایع در مناطق عشایری

1- هدف : جلوگيري از تخريب مراتع و جنگلها و حفظ منابع طبيعي ،بهبود سطح زندگي و بهداشت خانوارهاي عشايري

2- دامنه عملكرد : مناطق عشایری

3- مدت زمان انجام كار:

4- تعاريف :

5- مراحل و شرح اقدامات :

– درخواست نماینده

تحويل در خواست به اداره شهرستان به كارشناس

– بازديد و بررسي كارشناس اداره شهرستان

– ارسال درخواست به اداره كل

– بررسي و رويت و ارجاع معاون توسعه و عمران

– بررسي و رويت اداره بهسازي استان و هماهنگي با اداره زيربط

– ارجاع به شركت گاز

بازديد مشترك نمايندگان شركت گاز و اداره كل

– عقد قرارداد

 

دیدگاهتان را بنویسید