عنوان : نظارت بر شبکه توزیع شرکت تعاونیهای عشایر استان کرمان

1- هدف : انجام خدمات عمومی برای عشایر مانندحمل ونقل ،مایحتاج زندگی، تامین آب شرب وآب مصارف زراعی، تهیه خوراک دامهاوطیور وغیره .

2- دامنه عملكرد : مناطق عشایری

3- مدت زمان انجام كار:

4- تعاريف :

5- مراحل و شرح اقدامات :

– ارسال مکاتبات شرکت

– رویت بررسی وارجاع معاون توسعه عمران

­- بررسی وارجاع امورتعاونیها

– بررسی وکنترل وگزارش کارشناس

کنترل ونظارت امورنعاونیها

– کنترل ونظارت ورویت معاون توسعه وعمران

ارسال جواب به شرکت

دیدگاهتان را بنویسید