عنوان : بهبود تامین آب کشاورزی

1- هدف : كاهش تبعات و خسارات ناشي از خشكساليهاي متوالي ، استفاده عشاير از آب بهداشتي

2- دامنه عملكرد : مناطق عشایری

3- مدت زمان انجام كار:

4- تعاريف :

5- مراحل و شرح اقدامات :

– درخواست عشایر

– بررسي توسط كارشناس شهرستان

– بررسی معاون عمران و توسعه

– تایید اداره عمران و امور زير بنايي

-ارجاع به اداره امور عشاير شهرستان

– عقد قرارداد

دیدگاهتان را بنویسید