عنوان : توزیع کالاهای یارانه ای عشایر

1- هدف : تحویل کالاهای یارانه ای دردورترین نقاط باکمترین هزینه وزمان ،جلوگیری از نفوذ واسطه هاوایجادبازار سیاه درمناطق عشایری

2- دامنه عملكرد : مناطق عشایری

3- مدت زمان انجام كار:

4- تعاريف :

5- مراحل و شرح اقدامات :

– اعلام کالا برگ توسط ستاد بسیج اقتصادی

تحویل کالا توسط کارخانجات به انباراتحادیه شهرستان جهت نگهداری کالا درانبار اتحادیه استان

ارسال وتحویل کالاازشرکتها به فروشندگیهای تابعه وتئزیع کالا به عشایر

دیدگاهتان را بنویسید