عنوان : تامین آب آشامیدنی عشایر

1- هدف : كاهش تبعات و خسارات ناشي از خشكساليهاي متوالي ،استفاده بهينه از آبهاي موجود در مناطق عشايري

2- دامنه عملكرد : مناطق عشایری

3- مدت زمان انجام كار:

4- تعاريف :

5- مراحل و شرح اقدامات :

– در خواست عشاير

– بررسی توسط کارشناسی شهرستان

معاون عمران و توسعه

– بررسی نحوه ابرسانی

ابرسانی سيار

– اداره امور عشاير شهرستان

خريد تانکر

– اجرا

– بهسازی چشمه ها و قنوات

اداره امور عشاير شهرستان

– اجرا

دیدگاهتان را بنویسید