عنوان : روند ساماندهی عشایر داوطلب اسکان

2- هدف : تسريع در انجام پروژه ، كاهش هزينه هاي اضافي،هماهنگي بيشتر بين واحدها وادارات تابعه، جلوگيري از دوباره كاري ،جلب رضايت عشاير

3- دامنه عملكرد : مناطق عشایری

4- مدت زمان انجام كار:

5- تعاريف : با توجه به گرفتاريهاي حرفه ا ي عشاير در راستاي اجراي طرح ساماندهي به زندگي آنان و همچنين نظر به تشديد نيازهاي آنان از رهگذر خشكسالي هاي اخير همواره عشاير از نظر اياب و زهاب امور اداري مربوط به خود هميشه با مشكلات مواجه مي شدند اين موضوع ما را بر آن داشت كه تا نسبت به ساده سازي و كار آنان بر چرخه پيشنهاد و تصويب پروژه هاي مربوطه تجديد نظر و سعي نموده ايم كه اين فرايند را با توجه به كليه حدوديتهاي قانوني به حداقل زمان و مسافت ممكن برسانيم .

6- مراحل و شرح اقدامات :

– درخواست عشایر و تهیه مدارک

– تعهد محضری

– تکمیل فرم

– بازدید کارشناس شهرستان

– ارسال به استان

– کمیسیون استان

– نظریه کمیسیون

– معرفی به منابع طبیعی وآبیاری

– اداره امور عشایر شهرستان

– کمیته برنامه ریزی

– استعلام از پیمانکار

– بررسی کمیسیون معاملات

– انعقاد قرارداد

– انجام کار

نام مرحله

نام فرم

نام فايل در پوشه فرم ها

استعلام از پیمانکار

مناقصه

مناقصه

انعقاد قرارداد

قرارداد انجام پروژه ها

قرارداد

دیدگاهتان را بنویسید