یک كارشناس صنايع دستي گفت : كيفيت دستبافت ها وصنايع دستي عشاير موجب شده است تادر اولويت انتخاب خريد اروپا یيان قرار گيرد. رضا نقده كارشناس فرش دستباف در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: عشاير كشور به ويژه در استانهاي فارس وكهگیلويه وبوير احمد صدها هزار متر مربع صنايع دستي ازجمله قالي ،گليم وجاجيم توليد مي كنند. وي اافزود كيفيت وتنوع اين دست بافت هاي  عشايري موجب شده است  تااروپایيان اولويت نخست خريد خود را صنايع دستي عشاير ايران قراردهند. وی اظهار داشت: عشاير كشور با الهام از طبيعت وزندگي ايلي ، اقدام به بافت فرش هايي مي كنند كه ميان اروپا یيان به ويژه كارشناسان صنايع دستي از جايگاه بالايي برخورداراست . وي با بيان اينكه عشاير يكي از ظرفيت هاي بالفعل كشور برای توليد وصادرات صنايع دستي ايران است گفت: عشاير ايران يكي از هنر مندترين اقشار كشور در توليد صنايع دستي هستند كه البته آنطور كه بايد اين هنرمندی عشایر درداخل کشور مورد توجه قرار نگرفته است .

دیدگاهتان را بنویسید