به گزارش  روابط عمومي اداره كل امور عشاير كرمان در قالب عمليات طرح كلان« افزايش بره گيري در گله هاي گوسفند وبز عشاير ايران ، مرحله دوم دو پروژه زیر از تاريخ 18/11/91 آغاز گرديد. در اين مرحله ، وضعيت دوقلوزايي دامها مورد بررسي قرارگرفت وبزغاله هاي بدنيا آمده وزن كشي شدند اين طرح در گله عشاير موسي پور از توابع گوشك تا نتیجه گیری در حال مطالعه است.

1-     تأثير مكمل مواد معدني آهسته رهش در شکمبه جهت بازده توليد مثل گله هاي گوسفند وبز عشاير كرمان

2- پروژه بهينه سازي وبومي سازي روش هاي هورموني القاء وهمزمان سازي فحلي وافزايش نرخ بره گيري در گله هاي گوسفند وبز عشاير كرمان

دیدگاهتان را بنویسید