اختصاص تسهیلات ویژه از سوی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری جهت اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز در استان کرمان

به گزارش آقای آزاد محمدی معاون اتحادیه تعاونیهای عشایری کرمان

 

درراستای اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز در استان کرمان توسط اتحادیه تعاونیهای عشایری استان تسهیلاتی از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی وعشایری   کشور    وبانک کشاورزی دریافت ود راختیار تعدادی از عشایرشهرستانهای بافت سیرجان  وبردسیر قرار گرفت.تادر یک دوره 4 ماهه بره وبزغاله های خودرا پرواروضمن کسب در آمد بیشتر گوشتی با کیفیت عالی به بازار عرضه نمایند. ..

در مورخ 93/5/19از تعدادی از طرحهای مذکور بازدید بعمل آمدکه  گزارش آن به شرح ذیل می باشد.

 

فرمت گزارش بازدید از طرح ( پرواربندی ) تولید گوشت دام عشایر استان کرمان

ردیف

مجل اجرای طرح

تعداد دام

نوع دام

نام شهرستان

منطقه عشایری

دام موجود در زمان بازدید

بره

میشی

بز غاله

1

بافت

خبر

400

21

72

2

بافت

خبر

400

21

72

3

بافت

خبر

400

21

72

4

بافت

خبر

400

21

72

5

بافت

زرآب

112

112

6

بافت

زرآب

112

112

7

بافت

زرآب

112

112

8

بافت

زرآب

112

112

9

بافت

دهنه گلدر سه چاه

173

26

147

10

بافت

دهنه گلدر سه چاه

173

26

147

11

بافت

دهنه گلدر سه چاه

173

26

147

12

بافت

دهنه گلدر سه چاه

173

36

147

دیدگاهتان را بنویسید