به گفته مدير كل امور عشاير استان كرمان :براي اولين بار  همگام با پنج استان ديگر طرح پروار بندي اماني دام عشاير در شهر ستان هاي  سيرجان – بر دسير و بافت اجراء مي گردد ..

در اين طرح مبلغ 15 ميليارد تسهيلات از منابع بانك كشاورزي و بانك تو سعه تعاون به عشاير متقاضي اجراي طرح، به ازاء هر گوسفند پرواري 2000000 ريال قرار گرفته و عشاير به جاي مراجعه به بانكها و طي مراحل بانكي، تعهد تضامين و وثایق اخذ تسهيلات، اين تسهيلات با نرخ سود پائين را از طريق شركتهاي تعاوني عشايري شهر ستان در قالب عقد قراردا د مشاركت با آنان اخذ مي نمايند . مبلغ مشاركت شركتها به ازاء هر راس دام 2000000 ريال بوده كه 30% آن بصورت مبلغ نقد و 70% آن در قالب تامين خوراك دام عشاير مي باشد . عشاير همگام با شركتهاي تعاوني عشاير پس از طي زمان  پروار بندي در طرح ( 3 ماه ) اقدام به فروش دام خود نموده و مبلغ مشاركت شر كتهاي تعاوني را باز پرداخت  مي نمايند

مدير كل امور عشايراستان كرمان  افزود : اين طرح داراي مزاياي گوناگوني مانند رفع كمبود نقدينگي پروار بندي عشاير ، فروش به موقع و جلو گيري از فروش زود هنگام دام و بالطبع جلوگیری تضرر عشاير بهمراه كنترل تغذیه و استفاده از خوراك نوين و ايجاد ارزش افزوده هر چه بيشتر را براي عشاير را بهمراه داردوتلاش می شود با تامين  تسهيلات در سنوات آينده در شهر ستانهاي ديگر استان نيز اجراء گردد. ايشان در پايان خاطر نشان كرد شرايط لازم براي شركت در طرح مزبور داشتن حداقل 50 راس دام ، دفترچه عضويت شركتهاي تعاوني عشايري و عقد قرارداد با شركتهاي تعاوني سه شهر ستان ياد شده مي باشد . در اين مرحله 7500 راس دام تحت  پوشش قرار مي گيرند .

دیدگاهتان را بنویسید