به گزارش روابط عمومی اداره کل :جلسه کمیته فنی مطالعات، در خصوص طرح پژوهشی پیشنهادی واحد مطالعات اداره کل امورعشایر، با عنوان طراحی وتهیه نقشه وساخت دستگاه  نخ ریسی برقی ،در محل اتاق کنفرانس اداره کل  تشکیل گردید. در این جلسه، دستگاه طراحی وساخته شده  که با همکاری کارشناسان اداره کل امورعشایر وکارشناسان واحد علوم دامی وفنی و مهندسی مرکز تحقیقات منابع طبیعی ،کشاورزی و منابع طبیعی استان انجام شده است،مورد بررسی قرارگرفته  ومقررگردیداین دستگاه ، توسط عشایر شهرستانهای بردسیر وبافت آزمایش وپس از رفع مشکلات فنی آن ، به  تولید انبوه رسیده ودر اختیار عشایر قرار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید