آقاي مهندس منصورنظري رئيس اداره امورعشاير شهرستان كرمان گزارشی در خصوص عشاير شهرستانهای  كرمان- رفسنجان- زرند- راور-  کوهبنان ارائه نمودند…

 

در سالهاي گذشته تعداد  زيادي از خانوارهاي دامدار در شهرستانهاي شمالي استان به شكل وشيوه زندگي عشايري مشغول به امرار معاش با اتكاء به طبيعت ( مراتع خصوصاً ييلاقي ) ودام خود بوده اند. وكمتر از خدمات دولتي در بخشهاي مرتبط استفاده نموده اند وگاها از طريق مديريت هاي  جهاد كشاورزي وامور دام

ودامپزشكي ومنابع طبيعي و… خدماتي به آنها ارائه گرديده است ولي اين خدمات بصورت منسجم وبرنامه ريزي شده نبوده زيرا رسيدگي وخدمات دهي به عشاير به لحاظ پراكندگي ودور از دست بودن وعدم تمركز ويكجا نشيني بسيار مشكل ودشوار می  باشد وتنها برخي مديران مختلف دستگاه هاي اداري شهرستان با توجه به اعتبارات خود كه بعضاً خارج از فصل وبرنامه عشاير بوده دربعضي نقاط تمركز روستايي كه عشاير نشين که غالباً در فصل قشلاقي مي باشندبرخي خدمات  را در سطح بسيار محدود به آنها ارائه نموده اند.

عليهذا با توجه به انبوه در خواست هاي عشاير وهمچنين هماهنگي ها وپيگيري هاي مكرر مسئولين امورعشاير استان وساير دستگاههاي مرتبط علي الخصوص فرمانداريها- معاونين ومشاورين استاندار ومديريتهاي جهادكشاورزي ومنابع طبيعي ودامپزشكي…وهمچنين پيگيريهاي نمايندگان محترم شهرستانهادرمجلس شوراي اسلامي در سالهاي گذشته بالاخره تعدادي از اين خانوارها درسرشماري عشاير سال 87 آمارگيري شدند كه با اعلام آمار رسمي اداره عشاير شهرستانهاي كرمان-رفسنجان- زرند- راور وكوهبنان در محل اداره كل امور عشاير استان كرمان جهت هماهنگي ، برنامه ريزي وپيگيري امور اجرايي وخدمات رساني به عشاير شهرستانهاي مذكور شكل گرفت.

آمار سرشماري شهرستانهاي مذكور نسبت به آمار غير رسمي منطبق بر بررسي هاي ميداني چندين ساله  وگزارشات  كارشناسي به عمل آمده به لحاظ جمعيت خانوارها تفاوت فاحشي را نشان مي دهد كه در مجموع آمار غير رسمي عشاير در شهرستانهاي مذكور بيش از 3 برابر آمار رسمي ميباشد كه زندگي آنها در قالب كوچ هاي بلند ، كوتاه،نیمه کوچ رو، يكجا نشيني ونيمه ساكن باتكيه بر شيوه معيشت شباني ودامداري صورت مي پذيرد .

ضمناً بررسي هاي كارشناسي وهماهنگي انجام شده با مديريت هاي جهادكشاورزي ومنابع طبيعي شهرستانهاامار بيش از 1200 خانوار عشاير با متوسط دام حدود 140 رأس در شهرستانهاي مذكور به شيو ه هاي مختلف عشايري گرفته وتایید شده که وضعيت مراتع ودسترسي ها وامكانات موجود را نشان مي دهد وطي دوسال گذشته نيز سعي شده پروژه هاي مختلفي خصوصاً در قالب    طرح هاي ارائه خدمات پشتيباني به كوچندگان وسوخت فسيلي وهمچنين مطالعات ، پيش بيني وتأمين اعتبار واجراء گردد ودر سال 90 نيز با پيگيري مسئولين ادارات ذيربط وهماهنگي هاي انجام شده درون وبرون سازماني مبحث عشاير شهرستانهاي شمالي با عنايت وهماهنگي ومساعدت فرمانداران محترم وساير دستگاههاي اجرايي خصوصاً مديريت جهادكشاورزي شهرستان وهمچنين توجه خاص استاندار ومعاونين ومشاور محترم امورعشاير وبرگزاري جلسات مكرر كارشناسي رديف بودجه مختص عشاير هر شهرستان مشخص ، پيش بيني، برنامه ريزي وپيگيري گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید