به گزارش روابط عمومی اداره کل :مدیرکل امورعشایر کرمان درخصوص نقش عشایر دراقتصادمقاومتی بیان نمودند:جامعه عشایر استان کرمان جامعه ایی مولد بوده ونقش بارزی در تامین نیازهای اساسی کشور به عهده دارند …

تولیدات گوشت ارگانیک ، کرک، محصولات لبنی، صنایع دستی وگیاهان دارویی عشایر استان مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بوده وعشایر در تولید وفرآوری محصولات دامی وصنایع دستی خود نیازمند تکنولوژی  پیچیده ونهاده ها ومواد وارداتی نیستند .ایشان اضافه نمودند : عشایرازارکان  تولیدی جامعه اسلامی بوده وبا توجه به خوداتکایی ،اقتصاد خانوار درون زاو مبتنی بر اقتصاد مقاومتی میباشند.

دیدگاهتان را بنویسید