به گزارش آقای سعید رئیسی ، رئیس اداره امور عشایرشهرستان  شهر بابک این اداره در تیر ماه سالجاری اقدام به آبرسانی سیار به مقدار 5000 متر مکعب جهت 1200 خانوار و ساخت استخر و منبع آب 1400 متر مکعبی جهت 80 خانوار عشایر نموده است . ایشان عملکرد شرکت تعاونی شهر ستان را به شرح ذیل بیان نمود :…

 

1-توزیع جو 160 تن

2-توزیع سبوس 30 تن

3-توزیع کنسانتره 3 تن

4-توزیع آرد 81 تن

دیدگاهتان را بنویسید