به گزارش روابط عمومی اداره کل به نقل ازرئیس اداره امور عشایر شهرستان شهربابک عملکرد شهریور ماه این اداره به شرح ذیل میباشد :

آبرسانی سیار به مناطق عشایری به میزان 4000مترمکعب جهت 800خانوار عشایر

لوله کشی وتامین اب ایشوم عشایر کریمیان وکباری جهت 30خانوار عشایر…

 

عملکرد شبکه تعاونیها :

توزیع جو 2/58تن –سبوس 10تن –آرد40تن –بیمه دام 873راس

دیدگاهتان را بنویسید

به گزارش روابط عمومی اداره کل به نقل ازرئیس اداره امور عشایر شهرستان شهربابک عملکرد شهریور ماه این اداره به شرح ذیل میباشد :

آبرسانی سیار به مناطق عشایری به میزان 4000مترمکعب جهت 800خانوار عشایر

لوله کشی وتامین اب ایشوم عشایر کریمیان وکباری جهت 30خانوار عشایر…

(بیشتر…)

دیدگاهتان را بنویسید