به گزارش روابط عمومی اداره کل به نقل از رئیس اداره امورعشایر شهرستان بردسیر عملکرد شهریور ماه این اداره به شرح ذیل میباشد:

ابرسانی سیار به میزان 500 مترمکعب جهت 480خانوار عشایر…

 

مرمت وبازگشایی  5 کیلومتر ازراههای مناطق عشایری جهت 80خانوار عشایر

برگزاری دوره اموزشی ترویجی باعنوان بهداشت دام ،امدادوکمکهای اولیه  ،واکسناسیون وضدانگل تراپی در مناطق عشایری

تکمیل وتحویل  استخر منطقه عشایری  دهنه گردو درغستان جهت 3خانوارعشایر

سمپاشی دامها وجایگاههای دامی با سم سایپرمترین  با همکاری اداره دامپزشکی جهت مبارزه با انگلهای خارجی

عملکرد شرکت تعاونی شهرستان :

توزیع جو 45تن –سبوس 42تن –کنسانتره 20تن – توزیع کپسول گاز 700عدد-ارد 50تن –ذرت 10تن –سایرنهاده های دامی 22تن –بیمه دام 300

دیدگاهتان را بنویسید