به گزارش روابط عمومی اداره کل به نقل از روسای اداره امورعشایر شهرستان بافت وشهربابک عملکردشش ماهه  اموزشی این دواداره درراستای تفاهم نامه های منعقده بین اداره ومرکز بهداشت و اداره دامپزشکی به شرح ذیل میباشد:…

 

برگزاری دوره های اموزشی بهداشت دام وبیماریهای مشترک انسان ودام  حهت  57نفرازعشایر باهمکاری اداره دامپزشکی  درمناطق عشایری شهرستان بافت

برگزاری دوره های اموزشی بهداشت دام وبیماریهای مشترک انسان ودام ،بهداشت جایگاه ، بیماری تب کریمه کنگو وبهداشت موادغذایی باهمکاری اداره دامپزشکی ومرکز بهداشت  درمناطق عشایری شهرستان شهربابک  جهت 193نفراز عشایر

دیدگاهتان را بنویسید