به گزارش روابط عمومی اداره کل به نقل ازآقای حسن شهریای ،مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عشایری کرمان ،درراستای خدمات رسانی به جامعه عشایر،این اتحادیه درسال 94مقدار دوهزارتن علوفه مدت دار دربین عشایر استان توزیع وعملکرد این اتحادیه درشش ماهه اول سال 95رابه شرح ذیل بیان کردند
1-توزیع ذرت 120تن
2-توزیع سبوس 1140تن
3-توزیع آرد 3840تن

دیدگاهتان را بنویسید