اقاي كوركي نژاد رئيس اداره امور عشاير شهر ستان سيرجان از 910 متر مكعب آبرساني سيار به  عشاير و 518  كيلو متر مرمت راههاي عشايري  اين شهر ستان در بهمن ماه سالجاري خبر داده و عملكرد شركت تعاوني اين شهر ستان را به شرح ذيل بيان نمودند

فروش  يونجه 4000 كيلو گرم

فروش جو 215000 كيلو گرم

فروش كاه 6500 كيلو گرم

توزيع نفت سفيد  144000 ليتر

نفت گاز 57000 ليتر

فروش سبوس 21000 كيلو گرم

فروش آرد 87040 كيلو گرم

فروش كنسانتره 26000 كيلو گرم

سيلندر گاز 200 عدد

بيمه اجتماعي  3 نفر

 

دیدگاهتان را بنویسید