ر ئیس اداره امور عشایر شهر ستان بافت ازخسارت 50 درصدی به راههای عشایری در اثر بار ندگیهای فروردین ماه ، توزیع به موقع آرد در مناطق عشایری ، راه اندازی سیاه چادر عشایری به مدت 20 روز در ایام نوروزی در شهر ستان های بافت و رابر ، تیغ زنی راههای عشایری شهر ستان های بافت و ارزوئیه به میزان 250 کیلومتر ، 500 متر مکعب آبر سانی سیار ، اقدام جهت باز گشائی مسیر های عشایری شهر ستان رابرخبردادوعملکردشرکت تعاونی ان شهرستان را دریکماهه گذشته به شرح ذیل بیان نمود:

1- تهیه و توزیع 50 تن آرد در شهر ستان های بافت رابر ارزوئیه

2- تخلیه 10 تن سبوس جهت عشایر

3-بیمه تامین اجتماعی 8نفرازعشایر

دیدگاهتان را بنویسید