به گزارش روابط عمومی اداره کل حميدرضا شمسي نژاد رئيس  اداره امور عشاير شهرستان بردسير عملكرد اين اداره را در يكماهه گذشته به شرح ذيل بيان نمود:

1-   آبرساني سيار جهت 250خانوار عشاير

2-   اجراي كلاس آموزش دامداري با همكاري جهادكشاورزي در منطقه شهيد سليماني

3- مكاتبه وپيگيري با كميته امداد جهت آموزش قاليبافي زنان عشاير تحت پوشش آن نهاد

4-   پرداخت وام از طريق صندوقهاي خرد به تعدادی از زنان عشاير

5- خسارات وارده به عشاير بردسير در اثر بارندگيهاي اخير شامل تخريب كليه راههاي كوهستاني ، خسارت به 100رأس دام ،4 هتكار از مزارع كشاورزي وباغات و4 دهنه ازقنوات عشاير

فعاليت شركت تعاوني آن شهرستان شامل :

1-توزيع آرد 75تن

1-   توزيع جو 350 تن

2-   توزيع سبوس 75 تن

3-   توزيع كنسانتره 200تن

4-      توزيع سيلندر گاز 2500عدد

5-      توزیع نفت سفید 20000لیتر

6-      توزیع علوفه ،کاه،بیده ،ذرت……100تن

7-      توزیع ذرت دامی 80تن

8-      تمدید بیمه عشایر 60نفر

دیدگاهتان را بنویسید