آقای کورکی نژادرئیس اداره امور عشایرشهرستان سیرجان بیان نمودند:در دی ماه سال جاری این اداره  اقدام به آبرسانی  سیار در مناطق عشایری به میزان 767 متر مکعب و مرمت راههابه  میزان 280 کیلو متر نموده است .ایشان از با رندگی 24 میلی متر ی در شهر ستان سیرجان  خبر داده و عملکرد شبکه تعاونیهای  آن شهر ستان را به شرح  ذیل بیان نمودند :

فروش یونجه  2612 کیلو گرم – جو 4458 کیلوگرم – کاه 914 کیلوگرم

توزیع نفت 180000 لیتر – سبوس 20711 کیلوگرم  – آرد 30680 کیلوگرم

کنسانتره 3694 کیلوگرم   – بیمه اجتماعی 6 نفر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید