آقای شمس الدینی رئیس اداره امور عشایر شهرستان بافت از عملکر این شهرستان در اسفند ماه 94 به شرح ذیل خبرداد.

1-   آبرسانی سیار به میزان 1450 مترمکعب جهت 400 خانوار عشایر…

 

2-   مرمت وبازگشایی راههای عشایر به میزان 260 کیلومتر جهت 450 خانوار بهره مند

3-   حفر چاه ونصب کول بتنی گلی گوران جهت 60 خانوار بهره مند

4-   توزیع نهاده وارزاق به شرح ذیل

جو              73  تن

سیوس         75  تن

کنسانتر        ه 36 تن

آرد             113 تن

5-   جلسه جهت تخصیص وتوزیع سهمیه آرد بین عشایر

دیدگاهتان را بنویسید