سعید رئیسی از عملکرد اداره امور عشایر شهرستان شهر بابک در تیر ماه به شرح ذیل خبر داد

1-آبرسانی سیار به مقدار 6500 متر مکعب جهت 900 خانوار عشایر…

2-باز گشایی گردنه باغ زردآلو و کندر به طول 2 کیلومتر جهت 80 خانوار عشایر

3- 100 متر حفاری و لوله گذاری چاه عشایر منطقه بنه یکه جهت تامین آب شرب 1500 خانوار عشایر

4-عملکرد شبکه تعاونیها:

– توزیع 47 تن جو

– توزیع 22 تن سبوس

– توزیع 2 تن کنسانتره

– توزیع 11 تن آرد

توزیع 3/5تن ذرت

دیدگاهتان را بنویسید