بنا به اظهار آقای محسن ضیائی مقدم رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بم عملکرد خرداد ماه 95  این شهر ستان بشرح ذیل میباشد .

1-آبرسانی سیار بمیزان 779 متر مکعب جهت 64 خانوار عشایر دشت دارزین و پل راه آهن…

2-مرمت و تیغ زنی راههای عشایر بمقدار 29 کیلومتر

3-تکمیل ساخت استخر آب منطقه عشایر دره رشک

4-اجرای خط برق محمود آباد فهرج

5-عملکرد شرکت تعاونی عشایری بم و ریگان

بم :

توزیع آرد 16/69 تن

توزیع جو 443/1 تن

توزیع سبوس 20 تن

توزیع ذرت 57/10 تن

خرید و توزیع کود شیمیائی 22 تن

ریگان :

توزیع آرد 140 تن

توزیع جو 280 تن

توزیع سبوس 10 تن

دیدگاهتان را بنویسید