رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بافت عملکرد این شهر ستان در خرداد ماه 95 را به شرح ذیل بیان نمود :

1-آبرسانی سیار بمیزان 1678 متر مکعب 480 خانوار بهره مند

2-مرمت وبازگشایی راه به میزان 210کیلومتر جهت 430خانوار…

3-انجام 1197مترخط برق جهت 12خانوار

4-ساخت 8دهنه آبروهای شهرستان رابر جهت 380خانوار

عملکرد شرکت تعاونی شهرستان

1-توزیع جو 5/9 تن

2-توزیع سبوس 5/23 تن

3-توزیع کنسانتره 7/4 تن

4-توزیع آرد 95 تن

5-توزیع جو پرک 3/12 تن

دیدگاهتان را بنویسید