حمیدرضا شمسی نژاد رئیس امورعشایر شهرستان بردسیر عملکرد خردادماه این شهرستان رابه شرح ذیل بیان نمود.

1-   آبرسانی سیار به مقدار 400 مترمکعب جهت 400 خانوار عشایر…

 

2-   مرمت وبازگشایی 100کیلومترراه جهت 200 خانوار عشایر کوه پنج

3-   برگزاری کلاس آموزش وترویج قالی بافی جهت 10 نفر از بانوان عشایر

4-   برگزاری کلاس آموزش وترویج خیاطی جهت 20 نفر از بانوان عشایر

5-   عملکرد شبکه تعاونیها

توزیع  63  تن       جو

توزیع     28تن   سبوس

توزیع    53تن  کنسانتره

توزیع    24تن    آرد

توزیع    20تن    ذرت

توزیع  500عدد   کپسول گاز

توزیع 5000لیتر نفت سفید

توزیع سایر علوفه ها20 تن

خرید جوداخلی 20 تن

تمدید بیمه عشایر 30 نفر

دیدگاهتان را بنویسید