آقاي شهرياري مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي عشايري كرمان عملكرد دوماهه اخیر سال جاري اين اتحاديه رابه شرح ذیل اعلام نمودند:

توزیع 500تن سبوس، 1000تن آرد، 250 تن جوو 50 تن ذرت دربین عشایر

جذب 8000000000ريال تسهيلات از محل صندوق حمايت از بخش كشاورزي عشايري ايران

بازپرداخت مبلغ 4800000000ریال تسهیلات به صندوق حمايت از بخش كشاورزي عشايري ايران وهمچنين انتخاب اتحاديه استان به عنوان بازرس اصلی صندوق حمايت از بخش کشاورزی ایران

دیدگاهتان را بنویسید