اقای کارآمدرئیس اداره امور تعاونیها ،ترویج ومشارکت مردمی عملکرد شبکه تعاونیهای عشایری کرمان رابه  شرح ذیل بیان نمودند:

گزارش عملکرد فعالیتهای تولیدی برنامه راهبردی سه ماهه اول سال 93 شبکه عشایری استان کرمان

ردیف

نوع فعالیت

واحد

مقدار

1

خریدوفروش صنایع دستی

مترمربع

50

2

خرید وفروش آرد

تن

1338

3

خرید وفروش دام سبک

رأس

100

4

خرید وفروش پشم

کیلوگرم

1000

5

خرید وفروش جو

تن

796

6

خرید وفروش ذرت

تن

323

7

خرید وفروش سبوس

تن

677

8

خرید وفروش یونجه

تن

115

9

خریدوفروش کاه

تن

70

10

خرید وفروش کلش

تن

20

11

خرید وفروش گنجاله

تن

81

12

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید