گزارش آقای حمیدرضا شمسی نژاد رئیس اداره امور عشایر شهرستان بردسیر عملکرد شهریور ماه این اداره به شرح ذیل میباشد :
1-آبرسانی سیار به میزان 480مترمکعب جهت 420خانوار عشایر…

2-مرمت وبازگشایی راههای عشایر به میزان 70 کیلومتر جهت 80 خانوار عشایر
3-عملکرد شرکت تعاونی شهرستان :
توزیع جو 60تن -سبوس 90تن -کنسانتره 40تن -کپسول گاز 550 تن-آرد50 تن -سایر نهاده ها 45 تن -بیمه دام 2500راس-بیمه روستائیان وعشایر 22نفر -توزیع سیلندر گاز 550عدد

دیدگاهتان را بنویسید