به گزارش آقای حمیدرضاصادقی سرپرست اداره امور عشایرشهرستان بافت ،این اداره درشهریور ماه سال جاری اقدام به آبرسانی سیار جهت عشایر مناطق مختلف به میزان 1370مترمکعب جهت 420خانوار ومرمت وبازگشایی راه به میزان 110کیلومترجهت 320 خانوار عشایر نموده وعملکرد شرکت تعاونی شهرستان را به شرح ذیل بیان نمود :…

1-توزیع جو 4تن
2-توزیع سبوس 36تن
3-توزیع کنسانتره 3تن
4-توزیع آرد 5/196تن
5-توزیع جو پرک 23تن

دیدگاهتان را بنویسید