به گزارش آقای حمید رضا صادقی سرپرست  اداره امور عشایر شهر ستان بافت عملکرد مرداد ماه این اداره به شرح ذیل می باشد

1-آبرسانی سیار بمیزان 150 متر مکعب جهت 420 خانوار عشایر…

 

2-مرمت و بازگشائی راه بمیزان 320 کیلو متر جهت 320 خانوار عشایر

عملکرد شرکت تعاونی

1-توزیع جو 3 تن

2-توزیع سبوس 21 تن

3-توزیع کنسانتره 5/4 تن

4-توزیع آرد 185 تن

5-توزیع جو پرک 15 تن

دیدگاهتان را بنویسید