به گزارش روابط عمومی اداره  کل به نقل ازرئیس اداره امور عشایر شهرستان بردسیر عملکرد مردادماه این شهرستان به شرح ذیل میباشد :

آبرسانی  سیار یه میزان 400مترمکعب  جهت 500خانوار عشایر…

مرمت وبازگشایی  راه به میزان 258کیلومتر (پیمانی) حهت 760خانوار عشایر.

احداث استخر 1 مورد جهت عشایر.

برگزازی 2دوره آموزش وترویجی  جهت عشایر منطقه

عملکرد شرکت تعاونی شهرستان بردسیر:

توزیع جو 52 تن –سبوس 48تن –کنسانتره 7تن –کپسول گاز 800عدد-آرد 74تن –ذرت 10تن –خرید وفروش سایر نهاده های دامی 15تن-بیمه دام 450راس –تمدید بیمه روستائیان عشایر 20نفر

دیدگاهتان را بنویسید