حسن شمس الدینی رئیس اداره امورعشایر شهرستان بافت عملکرد این شهرستان در مهرماه رابه شرح ذیل بیان نمود.

1- آبرسانی سیار به مقدار 1238 متر مکعب جهت 400 خانوار عشایر…

2-مرمت وبازگشایی 10 کیلومترراه عشایری جهت 200خانوار عشایر

3-  توزیع 5/115تن جو- 37تن سبوس – 5/24 تن کنسانتره 50000لیترنفت سفید -75تن آرد دربین عشایر

دیدگاهتان را بنویسید