اداره  کل  امور عشایر استان کرمان در نظر دارد  مناقصه  عمومی  خرید 59000 متر لوله پلی اتیلن را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه  تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد…

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه : روز پنجشنبه مورخ15/9/97

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 20/9/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات:ساعت 8صبح روز شنبه مورخ 1/10/97

زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9صبح روز شنبه مورخ 1/10/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه وارائه پاکتها:

آدرس: کرمان –بلوار شهید صدوقی-سه راه سیلو- اداره کل امور عشایر استان کرمان

کدپستی:7617898154 تلفن :03432520351 دور نگار :03432528354

ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ 175000000ریال

دیدگاهتان را بنویسید