دفتر امور عشاير استان قبل از انقلاب اسلامي طي سالهاي 57 ـ 51 فعاليتهايي در قالب طرح تو سعه اقتصادي و رفاه اجتماعي در زمينه هاي زير انجام داده است .
ـ حفر و تجهيز چاهاي مالداري
ـ مرمت و لايروبي قنوات
ـ احداث انبارهاي ذخيره علوفه
ـ احداث فروشگاههاي عشايري
ـ تهيه و توزيع داروهاي دامي
ـ خريد موتور سيكلت ايژ
ـ ساخت موتور خانه چاههاي مالداري
ـ تهيه و توزيع ادوات و مواد اوليه صنايع دستي (قاليبافي)
ـ احداث آبشخور دام
ـ ساخت حمام ضد كنه
– بهسازي آغل
ـ احداث آب انبار و استخر ذخيره آب
ـ تهيه و استقرار تانكرهاي ثابت سوخت

دهه اول انقلاب اسلامي به منظور محروميت زدائي و بهره مندي عشاير از يك زندگي متعادل اسلامي در زمينه سرمايه گذاري زير ساخته هاي اقتصادي اجتماعي ،بكارگيري شيوه هاي اجرايي متاناوب با بافت اجتماعي و اقتصادي جلب مشاركت بيشتر توده هاي عشايري در زمينه مسايل و امور اجرايي ، تامين و عرضه ارزاق و كالا و نيازهاي معرفي عشاير به نرخ هاي عادلانه و انجام حمايت هاي مالي و اجرائي و پرداخت وام عشاير سياستهايي اتحاذ شد .

بنابراين براي اجراي موارد فوق با محوريت ارائه خدمات و حمايت ازعشاير كوچرو پروژه هاي عمراني برنامه توسعه جامع مناطق عشايري در قالب طرح :
1 – امور عمران وزيربنايي مناطق عشاير 2-تامين آب عشاير 3-دام و مرتع اجرا گرديد.

اين طرح جهت احداث امكانات رفاهي و اقتصادي ،بهداشتي و فرهنگي و همچنين ايجاد تاسيسات زيربنايي در جامعه عشايري شد و فعاليت هاي عمده اين طرح شامل مطالعه و احداث راه و ابنيه و نگهداري ايل راهها ي عشايري

ـ احداث حمام و توالت بهداشتي

ـ احداث فضاهاي آموزشي مناطق عشايري

ـ احداث فضاي اداري و حدماتي در مناطق عشايري

اين طرح به منظور تامين آب شرب مورد نياز عشايراجرا گرديد و عمده فعاليتهاي اجراشده طرح مذكور عبارتند از :

ـ بهسازي و لوله كشي چشمه هاي مناطق عشايري

ـ احداث منبع تامين آب اعم از هوايي و زميني

ـ اجراي بند و سد خاكي جهت حفظ ذخيره نزولات آسماني

ـ احداث كانال انتقال آب

ـ مرمت و لايروبي قنوات

ـ آبرساني سيار در مناطق فاقد آب

ـ حفر و تجهيز چاههاي مالداري

ـ احداث آب انبار-اجراي سطح صيقلي

پروژه هاي اين طرح به منظور حفظ و نگهداري مراتع و حفظ و تقويت بنيه دامداري عشاير تامين اعتبارشد و عمده فعاليتهاي اين طرح عبارت بودند از:

ـ اصلاح و احياء مراتع

ـ احداث آبشخوردام

ـ احداث و تجهيز كلينيكهاي دامپزشكي

ـ بهسازي اصطبل و آغل دام

ـ احداث حمام ضد كنه

ـ آموزش دامداري

در دهه دوم انقالاب اسلامي باهدف استفاده بهينه از امكانات بالقوه طبيعي و انساني و حفظ تعادلهاي زيست محيطي و افزايش سطح زندگي ،بهبود اشتغال و رفع محروميت هاي بنيادي جامعه عشايري و همچنين حفظ منابع طبيعي تجديد شونده . مطالعه سازمان يافته عشايري شكل گرفت و بامحوريت سياست اسكان دائمي خانوارهاي عشايري طرحهاي برنامه توسعه جامع مناطق عشايري دچار تغييراتي گرديد بطوريكه طرحهاي عمران زير بنايي و دام مرتع و تامين اب از سال 73 حذف و طرحهاي ارائه خدمات پشتيباني به كوچندگان عمليات اجرايي اسكان عشاير طرح مطالعه مناطق عشايري شكل گرفت و طرح ترويج و جايگزيني سوخت فسيلي از سال 74 به طرحهاي سه گانه اضافه گرديد

اين طرح با هدف استفاده بهينه از امكانات بالقوه طبيعي و انساني و ايجاد و توسعه اشتغال پايدار به منظور دستيابي به پروژه هاي داراي توجيه اقتصادي اجتماعي اولويت دار تامين اعتبار گرديده كه عمده پروژه هاي آن عبارتند از :
ـ مطالعه اجمالي زيست بوم هاي عشايري و كانونهاي عشايري

ـ مطالعه شناخت برنامه ريزي عشاير

ـ مكان يابي نقشه برداري و طراخي عشايري و كانونهاي عشايري

ـ مطالعه منابع آب كانونها

ـ مطالعه منابع خاك كانونها

ـ مطالعه سيستم هاي آبياري

هدف اين طرح ارائه خدمات لازم به عشاير كوچرو كه تا فراهم شدن زمينه امكان انهامجبور به جابجايي فصلي مي باشند .پروژه هاي اين طرح متناسب با جمعيت عشاير كوچرو شهرستانها و رفع تنگ ناهاي عشاير كوچنده اغلب در زمينه هاي زير انتخاب مي گردد
ـ بهسازي و لوله كشي چشمه ها

ـ لايروبي و مرمت قنوات

ـ مرمت ،كف كشي تجهيز چاههاي مالداري

ـ آبرساني سيار

ـ احداث ،مرمت و نگهداری راهها

هدف اين طرح ايجاد اشتغال پايدار – افزايش درآمد و تامين رفاه نسبي زندگي عشاير و در نهايت اسكان دايمي خانوارها بوده و فعاليت هاي عمراني طرح مذكور در زمينه هاي زير مي باشد

ـ حفرلوله گذاري و پمپاژهاي چاههای عميق كشاورزي

ـ تجهيز و برق رساني چاههاي عميق كشاورزي

ـ شن ريزي راههاي بين مزارع

ـ تسطيع اراضي كشاورزي

ـ احداث سيل بند حفاظتي اراضي

ـ آموزش و ترويج كشاورزي

ـ احداث سوله هاي چند منظوره

ـ ايجاد تاسيسات زيربنايي شهركهاي اسكان (آب -برق و راه ورودي…)

ـ اصلاح و تقويت خاك اراضي واگذاري

ـ احداث كانال انتقال آب

ـ لوله گذاري انتقال آب كشاورزي

ـ احداث استخر ذخيره آب كشاورزي

با توجه به عدم دسترسي عشاير به سوخت هاي فسيلي ، آنها اغلب از بوته هاي درختان مرتعي براي گرمايش و پخت و پز … استفاده مي نمايند كه اين باعث تخريب بيشتر مراتع گرديده و فرسايش خاك را تشديد مي نمايد لذا به منظور جلويري از بوته كني و ترويج جايگزيني سوخت هاي فسيلي مخصوصا گاز مايع بجاي سوخت هاي نباتي به اجرا گذاشته شده و در زمينه هاي زير فعاليت هاي قابل توجهي صورت پذيرفته است :

ـ تهيه كپسول گاز مايع

ـ احداث جايگاههاي توزيع گاز مايع در مناطق عشايري

ـ احداث جايگاههاي توزيع مواد نفتي با پمپ برقي در مراكز تجمع عشاير

ـ آموزش استفاده از وسايل گاز سوز

ـ كمك در تهيه كپسول گاز مايع در مناطق عشايري

خانوار بهرمند حمايتي

خانوار بهرمند هدايتي

خانوار پيش بيني شده

چاه تجهيز شده حمايتي

چاه تجهيز شده هدايتي

چاه حفر شده حمايتي

چاه حفر شده هدايتي

وسعت اراضي کشاورزي حمايتي

وسعت اراضي کشاورزي هدايتي

وسعت کانون (هکتار)

نوع کانون حمايتي

نوع کانون هدايتي

شهرستان

869

924

2206

61

73

63

79

5454

5952

6300

12

9

بافت

40

60

300

2

5

2

5

100

250

5000

3

2

بردسير

1301

427

3450

20

31

36

37

3125

2595

18390

10

4

بم

534

409

1247

34

27

35

39

2375

1760

73270

11

2

سيرجان

368

1043

2028

19

56

20

73

1092

3335

37970

8

16

جيرفت

270

4110

6334

28

279

35

365

1369

22654

153193

6

28

کهنوج

3382

6973

15565

164

477

191

588

13515

36546

350823

50

61

جمع کل

 

دیدگاهتان را بنویسید