قانون صندوق عمران مراتع
مرجع تصويب کننده :
تعداد مواد : 12
تعداد تبصره : 5
تعداد بند :
از نظر اجرا : جاري
دستگاه اجرايي : وزارت کشاورزی
متن :
به منظور کمک به عمران و اصلاح مراتع و تهیه و تدارک و تولید و توزیع علوفه برای تامین خوراک دام و فراهم آوردن موجبات تلفیق زراعت و دامپروری و تسهیل در امکان تدریجی عشایر و تامین تسهیلات لازم برای اجرای طرحها ی مرتع ، موسسه ای به نام صندوق عمران مراتع تشکیل می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید