به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در جلسه ای که با حضور مدیر کل امور عشایر و رییس اتحادیه عشایری استان تشکیل گردید قیمت فروش دام مازاد عشایر تعیین گردید.

با توجه به قیمتهای اخذ شده از فروش دام در شهرستانهای تحت پوشش و اعلام نظر همکاران معاونت امور دام قیمت خرید هر کیلو دام زنده  بز 380000 ریال و میش 400000 ریال  برآورد گردید و شرکت پشتیبانی مکلف گردید به ازای هرکیوگرم دام زنده مقدار سه کیلوگرم نهاده جو به دامدار تحویل نماید . همچنین اولویت خرید با دام حذفی عشایر بوده و از خرید دامهای آبستن خودداری گردد .

دیدگاهتان را بنویسید