به گزارش روابط عموي اداره كل امورعشاير استان كرمان ليست برنجهاي توزيع شده در بین عشایر توسط اتحاديه تعاونيهاي عشايري استان كرمان به شرح زير مي باشد:

شركت تعاوني بافت                                          56885    كيلوگرم

 

شركت تعاوني ريگان                                          31045    كيلوگرم

 

شركت تعاوني بردسير                                        45030   كيلوگرم

 

شركت تعاوني كرمان                                         67650 كيلوگرم

 

شركت تعاوني شهربابك                                     39530   كيلوگرم

 

شركت تعاوني بم                                             20010 كيلوگرم

 

شركت تعاوني سيرجان                                      30000 كيلوگرم

 

شركت تعاوني كهنوج                                         9930 كيلوگرم

__________________________________________________

جمع                                                              300080   کیلوگرم

 

دیدگاهتان را بنویسید