متن تفاهم نامه همكاري مشترك اداره كل امور عشاير استان كرمان و كميته امداد امام خميني (ره) در ادامه مطلب

بسمعه تعالي

تفاهم نامه همكاري مشترك اداره كل امور عشاير استان كرمان و كميته امداد امام خميني (ره)

با استعانت از درگاه حق تعالي و در راستاي توانمند سازي جامعه عشايري استان و كيفيت بخشی دانش ونيز ارتقاء توانمنديهاي مهارتي اين جامعه مولد ، بهره مندي هر چه بيشتر آنان از فرصتهاي آموزشي ، فرهنگي ، عقيدتي ، بهداشتی و بالا بردن بهره وري در توليدات، تفاهم نامه همكاري مشترك ذيل فيما بين آقاي عليرضا شاكري مدير كل امور عشاير استان كرمان و آقاي وحيد ميرزائي مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان كرمان منعقد ميگردد .

ماده 1) هدف تفاهم نامه :

هدف از انعقاد اين تفاهم نامه ، همكاري مشترك دو دستگاه بمنظور دستيابي به تدابير و راهكارهاي مناسب جهت بهره گيري از ظرفيتهاي طرفين بمنظور افزايش سطح مهارت و دانش فني ، فرهنگي ،عقيدتي وبهداشتی عشاير میباشد.

ماده 2) موضوع تفاهم نامه:

همكاري در اجراي برنامه هاي فرهنگي، عقيدتي، بهداشتی ،آموزشی و مهارتهای مورد نياز عشاير.

ماده 3)  مدت اجراي تفاهم نامه

اين تفاهم نامه از تاريخ ابلاغ به مدت يكسال قابل اجرا بوده و در صورت ارزيابي مثبت طرفين قابل تمديد خواهد بود .

ماده 4) تعهدات مشترك:

4-1) مطالعه برنامه ريزي و اجراي دوره هاي فرهنگي ، عقيدتي وبهداشتی وآموزشی مورد نياز عشايربه تناسب نياز آنان .

4-2) بررسي و تجميع امكانات ، منابع مشترك دو دستگاه بمنظور هم افزائي در بهبود دانش فني و فرهنگي و عقيدتي وبهداشتی وآموزشی عشاير استان .

4-3) تشكيل كار گروه مشترك جهت اجرايي نمودن تفاهم نامه ارزيابي و نظارت بر حسن اجرا و رفع هر گونه ابهام و مشكل احتمالي .

4-4)به منظور بالا بردن شاخص بهداشت در مناطق عشایری استان وهمچنین توسعه استفاده از انرژی های نو اداره کل امور عشایر استان باهمکاری اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره)در خصوص احداث وراه اندازی سرویسهای بهداشتی و حمامهای خورشیدی در مناطق عشایری اقدام لازم را به عمل آورند.

4-5)خانواده های بی سرپرست وبدسرپرست یا نیازمند کمک جامعه عشایری توسط اداره کل امور عشایر به اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره)معرفی تا حمایتهای لازم در خصوص بهبود اشتغال ووضعیت زندگی این خانوارها به عمل آید.

4-6)بامعرفی اداره کل امور عشایر، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) حمایتهای لازم در خصوص راه اندازی فعالیتهای کشاورزی و دامداری در کانونهای اسکان عشایر رافراهم نماید.

4-7)اکیپی متشکل از کارشناسان اداره كل امور عشاير استان و اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره)از پروژه های آبی خاکی اداره كل امور عشايربازدید تا ضمن هماهنگی بیشتر ،کمیته امداد نسبت به مساعدت جهت اجرای طرحهای تولیدی واشتغالزادر مناطق عشایری اقدام نماید.

تبصره 1: جلسات كار گروه مشترك با حضور مديران دو دستگاه يا نمايندگان تام الاختيار آنها هر دو ماه يكبار تشكيل خواهد شد

تبصره 2: طرفين حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از امضاي تفاهم نامه نسبت به معرفي نمايندگان خود اقدام نمايند.

ماده 5) تعهدات كميته امداد امام خميني (ره) در استان كرمان

5-1) برگزاري دروه هاي آموزشي، فرهنگي و عقيدتي در مناطق عشايري بر اساس نياز سنجي و اولويتهاي اعلامي توسط اداره كل امور عشاير استان .

5-2) تهيه تقويم آموزشي، فرهنگي و عقيدتي و برگزاري دوره هاي آموزشي براي افراد واجد شرايط معرفي شده از طرف اداره كل امور عشايري.

5-3) اعزام عشاير برتر شركت كننده در كلاسهاي آموزش عقيدتي جهت سفرهاي زيارتي و سياحتي.

5-4) ارائه خدمات مشاوره اي .

5-5) تهیه و توزیع تعداد حداقل50 بسته فرهنگي درهرمنطقه که مورد اجرای طرح قرار گرفت.

5-6) اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) مساعت لازم در خصوص تامین امکانات ووسایل مورد نیاز جهت فرآوری شیر در کانونهای توسعه عشایری را به عمل آورد.

5-7) اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) مساعدت لازم به منظورتجهیز کارگاه، تامین وسایل ،مواد اولیه و همچنین خرید محصولات صنایع دستی را به عمل آورد.

5-8) به منظور حمایت از تولید و توسعه اشتغال در مناطق عشایری استان با معرفی اداره کل امور عشایر ،اداره کل کمیته امدادامام خمینی(ره)نسبت به حمایتهای لازم و پرداخت تسهیلات در اینخصوص اقدام نماید.

ماده 6) تعهدات اداره كل امور عشاير استان كرمان

6-1) تهيه نياز سنجي آموزشي، عقيدتي و فرهنگي عشاير با تعيين مكان و نقاط استقرار عشاير به تفكيك   شهر ستان و اعلام موضوعات مورد نياز.

6-2) معرفي مخاطبان دوره هاي آموزشي عقيدتي مصوب و هماهنگي جهت حضور آنان در برنامه.

6-3) همكاري در اعزام عشاير برتر دوره هاي برگزار شده به سفرهاي زيارتي.

6-4) ایاب و ذهاب مشاورين به مناطق عشایری.

6-5) تامين امنيت مشاور ين كميته امداد .

6-6) تهیه تعداد حداقل50 بسته فرهنگي برای هر یک مناطق انتخابی

6-7) معرفی تسهیلات جهت خرید نهاده های دامی به عشایر تحت پوشش کمیته امداد با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره)

ماده 7)- نظارت كلي بر حسن اجراي مفاد تفاهم نامه به عهده اداره كل امور عشاير استان واداره كل كميته امداد  امام خميني ( ره) مي باشد .

تبصره 3) هر گونه تغيير در مفاد تفاهم نامه با پيشنهاد مشترك و توافق دو دستگاه امكان پذير خواهد بود.

ماده 8) اين تفاهم نامه در يك مقدمه 8 ماده 3 تبصره و 2 نسخه تنظيم گرديده كه هرنسخه حكم واحد را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید