مدارک مورد نیاز عشایر متقاضی طرح اسکان عبارتند از:

الف: مرحله مقدماتی

1- ارائه مجوز و موافقت دستگاههای زیربط (وزارت نیرو) مبنی بر تامین آب جهت اجرای طرح

2- ارائه موافقت دستگاههای زیربط(وزارت جهاد کشاورزی) مبنی بر واگذاری زمین یا ارائه اسناد مالکیت زمین جهت اجرای طرح

3- ارائه مدارک شخصی افراد تشکیل دهنده شامل: تصویر تمامی صفحات شناسنامه سرپرست خانوار-تصویر تمامی صفحات شناسنامه افراد تحت تکفل(همسر و فرزندان)- تصویر صفحه اول دفترچه عشایری فرد متقاضی یا در صورت موجود نبودن ارائه گواهی عضویت شرکت تعاونی عشایری شهرستان-تصویر پروانه چرای دام فرد متقاضی یا ارائه گواهی از اداره منابع طبیعی شهرستان مبنی بر دامدار مجاز بدون فرد- تصویر برگ آخرین مرحله کالابرگ کالاهای اساسی عشایری

ب: مرحله تکمیل:

1- معرفی نامه سرگروه

2- تکمیل فرمهای مربوطه توسط کلیه اعضای گروه

3- ارائه تعهد نامه محضری توسط سرگروه مبنی بر عدم تغییر کاربری و خرید و فروش یا تغییر اعضای گروه بدون هماهنگی با اداره کل امور عشایر استان.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید