آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

اداره کل امورعشایر استان کرمان در نظر دارد تعدادی از خودروهای سبک مازاد بر نیاز خودرا از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

از متقاضیان  در خواست می شود جهت دریافت  اسناد به اداره کل امورعشایری استان کرمان به نشانی بلوارشهید صدوقی – سه راه سیلو- روبرو فرماندهی نیروی انتظامی – واحد دبیرخانه مراجعه نمایند.

تلفن تماس 32520351 الی 3

سایر شرایط ، محل وزمان بازدید ومشخصات خودرو در اسناد ذکر شده است.

دریافت اسناد

مکان

کرمان- اداره کل امورعشایر کرمان واحد دبیرخانه

زمان

از تاریخ شنبه 13/8/96لغایت چهار شنبه  17/8/96

تحویل پیشنهاد ها

مکان

کرمان- اداره کل امورعشایر کرمان- واحد پشتیبانی

زمان

تاپایان وقت اداری شنبه مورخه     27/ 8/96

گشایش پیشنهادها

محل

کرمان اداره کل امورعشایر استان کرمان- کمیسیون معاملات

زمان

ساعت 9 صبح دوشنبه مورخ   29/8/96

دیدگاهتان را بنویسید