آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

اداره کل امورعشایر استان کرمان در نظر دارد تعدادی از خودروهای سبک مازاد بر نیاز خودرا از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

از متقاضیان  در خواست می شود جهت دریافت  اسناد از طریق سایت امورعشایر به آدرس: http;//ashayeri.kr.ir ویا مراجعه به اداره کل امورعشایری استان کرمان به نشانی بلوارشهید صدوقی – سه راه سیلو- روبرو فرماندهی نیروی انتظامی – واحد دبیرخانه مراجعه نمایند…

 

سایر شرایط ، محل وزمان بازدید ومشخصات خودرو در اسناد ذکر شده است.

شماره تلفن اداره کل: 3-32520351

دریافت اسناد

مکان

کرمان- اداره کل امورعشایر کرمان واحد دبیرخانه

زمان

از تاریخ شنبه 13/8/96لغایت چهار شنبه  17/8/96

تحویل پیشنهاد ها

مکان

کرمان- اداره کل امورعشایر کرمان- واحد پشتیبانی

زمان

تاپایان وقت اداری شنبه مورخه     27/ 8/96

گشایش پیشنهادها

محل

کرمان اداره کل امورعشایر استان کرمان- کمیسیون معاملات

زمان

ساعت 9 صبح دوشنبه مورخ   29/8/96

برگ شرایط شرکت در مزایده و تعهد نامه

شرکت کنندگان محترم در مزایده ضروری است شرایط و تذکرات زیر را با دقت مطالعه وپیشنهادهای خود را بر اساس آن تهیه و تسلیم نمایند0

1- از نظر اداره کل امور عشایر کرمان اصل بر این است که شرکت کننده در مزایده  با دقت و رؤیت دقیق اقلام مورد مزایده پیشنهاد قیمت داده است بنا بر این ادعای جهل یا اشتباه در تطبیق کالا با آنچه که مد نظرش بوده و یا هر گونه ادعا و اعتراض دیگر پس از تقدیم پاکت حاوی پیشنهاد قیمت واعلام نتیجه مردود می باشد0

2- پیشنهاد ها باید صریح و بدون ابهام با خط خوانا و بدون خط خوردگی باشد و مشروط نمودن قیمت به سایر پیشنهادات قابل بررسی نمی باشد.

3- پیشنهاد باید در پاکت در بسته و مهر ویا امضاء شده در مهلت مقرر در آگهی مزایده به محل مشخص شده تحویل گردد ،

4- سپرده شركت در مزايده  10%مبلغ پیشنهادی می باشد که باید بصورت

الف – ضمانت نامه  بانكي یا

ب – اصل فیش واریز به حساب سپرده شماره 2173903822005 بانک ملی  مرکزی  به نام اداره کل امورعشایر کرمان .در پاکت الف و ممهور به مهر باشد

5- به پیشنهاد های ناقص و مبهم مشروط و فاقد سپرده و به پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی مزایده مغایرت داشته باشد و یا بیش از یک شخص حقیقی و یا حقوقی آن را امضاء نموده باشد و همچنین به پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر در آگهی واصل شود مطلقا” ترتیب اثر داده نمی شود0

6- پیشنهادات واصله توسط کمیسیون معاملات باز و قرائت گردیده و نتیجه بعد از قرائت اعلام می گردد0

7- اداره کل امور عشایر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است0

امضاء واثر انگشت شرکت کننده:

8- اداره کل امور عشایر پس از تعیین برنده به وی ابلاغ خواهد نمود که ظرف مدت 7روز پس از اعلام نتایج جهت واریز  مبلغ پیشنهاد ی خود به حساب  خزانه  که توسط اداره کل امور عشایر اعلام میگردد  و تحویل خودرو  اقدام  نماید .

9- در صورتیکه برنده اول در مدت مقرر حاضر نشد سپرده وی به نفع اداره کل ضبط و اداره کل نسبت به تحویل به نفرات دوم مختار است

10- برنده مزایده موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تحویل و بار گیری کلیه کالای برنده شده خود اقدام و کلیه هزینه حمل و نقل و بار گیری بعهده برنده می باشد حداکثر15 روزاز تاریخ تحویل خودرو مهلت دارندنسبت به بازسازی وتبدیل پلاک اقدام نمایند وبعد از مهلت تعیین شده اداره کل هیپگونه مسئولیتی نمی پذیرد.

11- هزینه کار شناسی  قیمت و نقل و انتقال سند   و پلاک گذاری و غیره بر عهده برنده می باشد

12- افرادی که در مزایده برنده نمی شوند 5 1روز بعد از اعلام نتایج مزایده جهت در یافت سپرده خود مراجعه نمایند0

13-شرکت کننده در مزایده تحت هیچ شرایطی از گذاشتن چک ، چک مسافرتی و یا وجه نقد در داخل پاکت بعنوان سپرده خودداری  نماید .بدیهی است به پیشنهادات این چنینی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

14-شرکت کارکنان دولت در مزایده منع قانونی ندارد و در شرایط مساوی اولویت با کار مند خواهد بود /

15- هر نفر می تواند بیش از یک خودرو انتخاب نماید و قیمت پیشنهادی را بدون ابهام و خط خوردگی به ریال در فرم مربوطه درج نماید ( تذکر: مدارک برای هر خودرو باید  جداگانه تهیه ، سپرده برای هر خودرو جدا واریز و پاکت پیشنهاد قیمت جدا ارائه شود )

16-   مدارک ارائه شده توسط شرکت کنندگان عبارت است از :

16-1 پاکت الف شامل : 1- تصویر کارت ملی 2- ضمانت نامه شر کت در مزایده برای هر خودرو  که بایستی بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار دو ماه در وجه اداره کل امور عشایر استان کرمان ویا  اصل فیش واریزی به حساب شماره 217390382005 بانک ملی مرکزی به نام اداره کل امور عشایرکرمان در پاکت گذارده شود. ضمانتنامه بایستی بنام متقاضی باشد .

توجه ” به سپرده  های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نمی شود /

16-2پاکت ب شامل : اسناد و شرایط مزایده و فرم مبلغ پیشنهادی باید در پاکت ب دربسته و مهر ( اثر انگشت ) و امضاء شده  در ملت مقرر که در آگهی درج شده تحول  اداره کل گردد .

16-3  پاکت الف و ب در پاکتی جداگانه سربسته و لاک و مهر شده تحویل  اداره کل گرد د

17-شرکت کننده متعهد و ملتزم می گردد کلیه مفاد و شرایط مندرج در برگه را مطالعه و با علم و آگاهی هر گونه ادعای بعدی و احتمالی را از خود قویا” سلب می نماید

18- محل بازدید: اداره کل امورعشایر کرمان واقع درسه راه سیلو- روبروی فرماندهی نیروی  انتظامی واحد پشتیبانی اداره کل :  تلفن3-32520351

19- زمان بازدید :

از تاریخ 13 /8/96 لغایت 20 /8/  96 به مدت 6 روزکاری ازساعت 8 صبح الی پایان وقت اداری

20- اسامی خودرو هادر برگ پیشنهاد قیمت ذکر شده است.

اینجانب                       فرزند         با کدملی                              کلیه شرایط فوق را مطالعه ومورد قبول می باشد

امضاء واثر انگشت شرکت کننده:

فرم پیشنهاد قیمت

مزایده خودروهای اداره کل امور عشایری سال 96

اینجانب / شرکت ………………………………….. با بررسی کامل و بازدید مبلغ پیشنهادی خود را برای خودروی ………………. با کد مزایده …………………………………………. و پلاک انتظامی ………………………………….  به شرح ذیل اعلام میدارم

مبلغ پیشنهادی  ( ریال )

مبلغ به عدد

مبلغ به حروف

و هچنین متعهد میگردم در صورت برنده شدن با اعلام سازمان در فرصت قانونی نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی اقدام نمایم

 

 

 

نام و نام خانوادگی / شرکت

امضاء

 

 

خودروهای سبک قابل تبدیل پلاک ( سند دار )

اداره کل امور عشایر کرمان

ردیف

نوع خودرو

مدل

پلاک انتظامی

رنگ

کد مزایده

1

نیسان پیکاپ

82

463الف11

آبی

101

2

نیسان پیکاپ

82

462الف11

آبی

102

3

موسو

83

229الف11

مشکی

103

4

پژو405

83

347الف11

سبز سیر

104

 

 

 

 

 

توجه : این فرم پس از تائید بایستی در پاکت (ب )گذاشته شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید