بسمه تعالی

((نامه دعوت به ارائه پیشنهاد))

تاریخ : ………………………………….

از : اداره كل امورعشايراستان كرمان (بعنوان مناقصه گزار)

به : …………………………………. (بعنوان مناقصه گر)

دعوت به مناقصه شماره : ………………………………….

موضوع مناقصه: تهیه لوله ها و قطعات پلی اتیلن در پروژه تامین آب آشامیدنی تل غدیر/ شهربابک

به این وسیله تأیید می شود،) …………………………………. نام مناقصه گر(  براساس رويت اصل گواهينامه صلاحيت پيمانكاري به شماره:……….        بارتبه…….،ذیصلاح تشخیص داده شده و مجاز به شرکت در ارزيابي توان ومناقصه یاد شده است.  از این رو، مقتضی است آن شرکت، در اسرع وقت، دریافت این دعوتنامه را اطلاع داده و با توجه به اطلاعات ارایه شده در این دعوت نامه، نسبت به خرید اسناد مناقصه، اقدام کرده و یا مراتب انصراف خویش را در مهلت مقرر، اعلام نماید.

این نامه (دعوت به ارایه پیشنهاد(، نباید به عنوان دعوت برای عقد پیمان تلقی شود. وصول پیشنهاد ارایه شده، برای مناقصه گزار تعهدی ایجاد نکرده و مناقصه گران حق ادعای خسارت را از مناقصه گزار، نخواهند داشت.

از مناقصه گران، درخواست میشود که به نکات درج شده در “دستورالعمل شرکت در مناقصه”، وهمچنین مواردی که در زیر آمده است، به دقت توجه کنند.

1- موضوع مناقصه:

کارهای موضوع مناقصه، عبارتند از :

تهیه لوله ها و قطعات پلی اتیلن مطابق لیست پیوست

2- تهيه اسناد مناقصه:

مناقصه گران علاقه مند، می توانند یک سری کامل از اسناد مناقصه را در مقابل ارایه درخواست کتبی

از: اداره كل امورعشاير استان كرمان دريافت كنند.

از ساعت 9صبح روزشنبه 9/12/93

3- نشانی محل دريافت اسناد :

نشانی محل دريافت اسناد، به شرح زیر است:

كرمان ، بلوارشهيدصدوقي ، سه راه سيلو ، روبروي فرماندهي انتظامي ، اداره كل امورعشايراستان كرمان

تلفن : 3-2520351-0341

4- تضمین شرکت در مناقصه:

ضمانتنامۀ شرکت در مناقصه، باید به مدت90 روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد، معتبر باشد و مبلغ آن ………….. ريال  است. این ضمانتنامه، باید طبق “آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی”،     تهیه و ارایه شود.

5- اعتبار پیشنهاد:

پیشنهاد، باید تا 90 روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار داشته باشد

6- مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد:

پیشنهادها، باید حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه 16/12/93  به نشانی معیّن شده در کاربرگ مناقصه، تحویل شود.

پیشنهادهایی که دیرتر از این مهلت تسلیم شود، دریافت نخواهد گردید.

7- حق بررسی :

مناقصه گزار، این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصه گر یا واگذاری پیمان، صحت و سقم اطلاعات فراهم شده از سوی مناقصه گر را بررسی کند؛ و مناقصه گر با تسلیم پیشنهاد، این حق بررسی را از سوی مناقصه گزار، می پذیرد.

 

نحوه پيشنهاد قيمت :

پاكت الف :

حاوي ضمانتنامه بانكي طبق مقادير زير در وجه اداره كل امور عشاير استان كرمان با عنوان شركت در مناقصه

تا 100 ميلون ريال                                                        5  % مبلغ پيشنهادي

از 100 تا 1000 ميليون ريال                                             5/.  % مبلغ پيشنهادي

از 1000 به بالا                                                            3 /0 % مبلغ پيشنهادي

 

پاكت ب:

اوراق ارزيابي توان اجراي كارپيمانكاران.

برنامه زمانبندي اجراي پروژه كه به تائيد و مهر شركت رسانده شده باشد.

پاكت ج:

حاوي اوراق پيشنهاد قيمت .

 

تذكرات :

كليه اوراق مناقصه بايستي توسط شخص مجاز وتعهدآور درشركت مربوطه مهر و امضاءشوند.

كليه پاكات لاك و مهر باشند.

به پيشنهادات مخدوش و يا مشروط ترتيب اثر داده نمي شود.

كارفرما در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است .

حضور پيمانكاران محترم در جلسه بازگشائي پاكات بلا مانع مي باشد .

مهر و امضا ء مجاز وتعهدآور

شرح كلي عمليات فني پروژه:

 

 

کارهای موضوع مناقصه، عبارتند از :

تهیه لوله ها و قطعات پلی اتیلن

تذكر:

ü      این اداره کل بر اساس تخصیص نسبت به پرداخت وجه اقدام خواهد کرد.

ü      ترتیب تحویل لوله ها بر اساس اعلام اداره کل امور عشایر خواهد بود و برنده مناقصه ملزم به رعایت این نکته می باشد.

ü      کلیه کسورات به عهده پیمانکار می باشد.

مهر و امضاء مجاز وتعهدآور

بسمه تعالی

برگ پیشنهاد قيمت

نام (موضوع) مناقصه : پروژه تامین آب آشامیدنی تل غدیر /شهربابک

به ( نام مناقصه گزار): ادارهكل امورعشايراستان كرمان

 

به این وسیله، اعلام می کنیم که اسناد مناقصه، شامل دستورالعمل شرکت در مناقصه، شرایط پیمان،نقشه ها و مشخصات فنی، جدولها، و الحاقیه های شماره . . . . . يا هر مدرک دیگری که به تشخیص مناقصه گزار به عنوان مدارک پیمان، لازم است,افزوده شده است، را به دقت مطالعه، بررسی، و کنترل کرده و اطمینان حاصل نموده اید که مدارک نا مبرده شده در بالا، دارای اشتباه یا اشکالی نیست.  بنابراین، به این وسیله پیشنهاد خود را برای اجرا،تکمیل کارها ، و رفع هر گونه عیب و نقص آنها را به مبلغ به عدد ………………… (ریال) به حروف……………………………….  (ریال) اعلام می کنیم.

این پیشنهاد، تا آخر ساعت اداری روز ………… تاریخ …………… معتبر است.

در صورت قبول این پیشنهاد، ما ضمانتنامۀ اجرای تعهدات مشخص شده را در موعد مقرر تسلیم کرده و متعهد هستیم که در زودترین زمان ممکن پس از تاریخ آغاز، کارها را شروع کرده و طبق مدارک یاد شده در بالا، و در زمانی کمتر یا برابر با مدت تکمیل، آنها را تکمیل نماییم.

تا زمان مبادله موافقتنامه رسمی بین دو طرف، این برگ پیشنهاد مناقصه همراه با نامه پذیرش صادره از سوی مناقصه گزار )در صورت صدور از سوی مناقصه گزار(  برای دو طرف تعهدآور است.

مناقصه گزار، در چارچوب قانون برگزاری مناقصات، ملزم به پذیرش هیچ یک از پیشنهادهایی که دریافت کرده است از جمله پیشنهاد با کمترین مبلغ، نیست.

 

نام مناقصه گر(پیشنهاددهنده) :

نام و نام خانوادگی و عنوان امضا کننده گان مجاز:

امضای مجاز:

مهر مناقصه گر

تاریخ

آدرس :

شماره تلفن و فاکس :

ایمیل :

جدول برآورد و ريز پيشنهاد قيمت توسط پيمانكار

 

ردیف

نام کالا

مقدار مورد نیاز

 

واحد

 

قیمت واحد

 

قیمت کل

ملاحظات

1

لوله پلی اتیلن سایز A10-63

10400

متر

 

 

کلیه لوله ها باید از مواد PE100خودرنگ باSF-1.6

2

لوله پلی اتیلن سایزA10-75

6400

متر

 

 

3

لوله پلی اتیلن سایزA16-75

1700

متر

 

 

4

لوله پلی اتیلن سایز10A-90

2000

متر

 

 

5

لوله پلی اتیلن سایزA10-110

1200

متر

 

 

6

کوپلر الکتروفیوژن A10-63

120

عدد

 

 

7

کوپلر الکتروفیوژن A10-75

75

عدد

 

 

8

کوپلر الکتروفیوژن A16-75

20

عدد

 

 

9

کوپلر الکتروفیوژن A10-90

25

عدد

 

 

10

کوپلر الکتروفیوژن A10-11

18

عدد

 

 

11

دربند قابلمه ای الکتروفیوژنA10-63

30

عدد

 

 

12

تبدیل الکتروفیوژن90×110

2

عدد

 

 

13

تبدیل الکتروفیوژن75×90

2

عدد

 

 

14

تبدیل الکتروفیوژن63×75

5

عدد

 

 

15

هزینه حمل و نقل، بارگیری وتخلیه

سرویس

 

 

جمع کل

 

 

 

مدارک مورد نیاز:

ü   گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده .لازم به ذکر است از درج هزینه ای به نام مالیات بر ارزش افزوده به قیمتهای پیشنهادی خود داری شود

ü   این اداره کل بر اساس تخصیص نسبت به پرداخت وجه اقدام خواهد کرد.

ü   ترتیب تحویل لوله ها بر اساس اعلام اداره کل امور عشایر خواهد بود و برنده مناقصه ملزم به رعایت این نکته می باشد.

ü   کلیه کسورات به عهده پیمانکار می باشد.

ü   هزینه حمل تا انبار اداره در شهربابک به عهده برنده مناقصه می باشد و مناقصه گر می بایست در جدول قیمت هزینه هر سرویس را جداگانه ذکر کند.

ü   مالیات بر ارزش افزوده با ارائه گواهی ثبت نام ، از جانب اداره پرداخت خواهد شد.

 

مهر و امضاء مجاز وتعهدآور

-لوله ها باید صرفاً از مواد بکر متعلق به شرکتها ی پتروشیمی معتبر داخلی یا بین المللی تهیه شده باشند.

– استفاده از مواد فرایند شده داخلی وخارجی ومواد باز یافتی مجاز نمی باشد.

– استفاده از مواد پر کننده معدنی درمواد اولیه مصرفی مجاز نمی باشد.

– برنده مناقصه موظف است گواهینامه بهداشتی بودن مواد مصرفی برای مصارف آب اشامیدنی را ارائه نماید.

– استفاده از نوار شنا ساگر( نوار رنگی) به دلیل اثرات منفی بر عمر لوله ها مجار نمی باشد.

– کلیه محصولات باید تائید ومهر استاندارد را داشته باشند.

– درصورت لزوم با صلاحدید کارفرما، آزمایش تست لوله توسط موسسه استاندار انجام می گیرد وهزینه آن بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

-برنده مناقصه موظف است لوله ها را به نحوی بسته بندی نماید که در حین بارگیری، حمل وباراندازی صدمه ای به آن وارد نشودوجبران هزینه هر گونه خسارت ناشی از قصور در بسته بندی وارسال به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مهر و امضاء مجاز وتعهدآور

دیدگاهتان را بنویسید