دستگاههای اجرایی از سال 84 در رابطه با اجرای فعالیتهای مرتبط جامعه عشایری فعالیت خود را شروع کرده اند و مشارکت این دستگاهها متناسب با سهم عشایر نبوده و از کمیت و کیفیت مطلوبی برخوردار نمی باشد و عی رغم پیگیری اعم از شهرستانی و استانی گزارشی از میزان اعتبار تخصیصی و هزینه شده در مناطق عشایری واصل نگردیده است و فقط در شهرستان سیرجان اعتبار هزینه شده در مناطق عشایری طی دو سال اجرایی 84 و 85 گزارش شده که ….

سال اجرا اعتبار هزینه شده زمینه های اجرایی
سال 84 خانه بهداشت – راه و ابنیه – عملیات خاکی و آبخیزداری3085 میلیون ریال
سال 85 آب آشامیدنی – عملیات خاکی و آبخیزداری 7940میلیون ریال

تسهیلات بنیاد مسکن به عشایر :
بنیاد مسکن تسهیلات زیر را جهت احداث مسکن به عشایر طی سالهای 84 لغایت 86 اختصاص داده است و براساس گزارشات شهرستانی آمار توافقی و مصوب نسبتاً قابل قبول می باشد ولی آمار نهایی تسهیلات جذب شده درصد ناچیزی از تسهیلات مصوب می باشد .

براساس گزارش شهرستانهای شمالی عملکرد تسهیلات احداث مسکن بشرح زیر می باشد :
بافت سال84، 157میلیون ریال-سال 85 ،100 میلیون ریال تسهیلات 10 باب مسکن به عشایر پرداخت شده است

بردسیرسال 86، 3965 میلیون ریال تسهیلات 61 باب مسکن به عشایر پرداخت شده است بـم تسهیلات 70 واحد مسکن طی دو سال 85 و 86 به عشایر پرداخت شده است

شهربابک سال 85 ،912 میلیون ریال-سال 86 ،1695 میلیون ریال تسهیلات 42 باب مسکن پرداخت شد

سیرجان به علت مشکل بودن شرایط و مدارک لازم عشایر متقاضی نشد

دیدگاهتان را بنویسید