نرخ جديد علوفه شركت تعاوني عشاير شهر ستان سيرجان به شرح ذيل اعلام ميگردد:
1- جو خارجي       6700 ريال                 ( از قيمت 6800 ريال به 6700 ريال كاهش داده شده )
2- جو خارجي خرد شده 7000 ريال       ( از قيمت 7100 ر يال به 7000 ريال كاهش داده شده است )
3- كنسانتره يارانه اي 6180 ريال           (از قيمت 6250 ريال به 6180 ريال كاهش داده شده )
4- ذرت  6700 ريال                           (از قيمت 6800 ريال به 6700 ريال كاهش داده شده )
5- بيده 6500  
6- سبوس گندم   3900 ريال

دیدگاهتان را بنویسید