بر اساس اطلاعات سرشماري 77 از جمعيت مردان 6 ساله و بيشتر عشاير دوره ييلاقي 7/50 درصد شاغل ، 29 درصد محصل و 3/9 درصد بيكار ( جوياي كار) بوده اند . در مقابل از جمعيت زنان 4/35 درصد شاغل ، 6/25 درصد محصل ،5/23 درصد خانه دار و 7/3 درصد بيكار بوده اند . همچنين اطلاعات نشان مي دهد كه از جمعيت مردان 6 ساله و بيشتر عشاير دوره قشلاقي 2/50 درصد شاغل ، 9/28 درصد محصل و 6/9 درصد بيكار بوده اند . در مقابل از جمعيت زنان 4/34 درصد شاغل ، 4/25 درصد محصل ، 2/24 درصد خانه دار و 8/3 درصد بيكار ( جوياي كار ) بوده اند .
محور و زمينه اصلي فعاليتهاي اقتصادي در جامعه عشايري دامداري است كه نقش تعيين كننده اي در اين شيوه زندگي دارد ، عشاير استان با دارا بودن بيش از سه ميليون راس دام 65% از مراتع استان را جهت تعليف دام خود در اختيار دارند دام عشاير شامل بز ، ميش ، گاو ، شتر ، مي باشد كه بز كركي رائيتي گونه غالب است و كرك مرغوب استان از آن بدست مي آيد . و اولين استان توليد كننده كرك در كشور مي باشد كه حدود 80 درصد كرك توليدي را به خود اختصاص مي دهد.
محصولات دامي عشاير شير ، ماست ، كشك . روغن ، پنير ، گوشت قرمز ، پشم ، كرك و پوست مي باشد . فرآورده هاي لبني و پروتئيني عشاير سهم مهمي در تامين مواد مورد نياز ساير اقشار جامعه دارد .
نژاد حاكم گوسفند منطقه نژاد بلوچي مي باشد . پشم گوسفند بلوچي يكسدت مايل به كرم با قابليت رنگ پذيري خوب بوده و مناسبترين پشم براي صنعت قاليبافي بشمار مي رود . اين نژاد قانع و سازگار و مقاوم و مناسب با اقليم كويري و مراتع كم بازده است .

الاغ و کره الاغ

قاطر و استر

اسب و کره اسب

شتر و بچه شتر

گاوميش و بچه گاوميش

گاو و گوساله

بز و بزغاله

گوسفند و بره

استقرار دوره

18576

866

118

11346

515

18366

1848615

776593

ييلاقي

17544

866

117

11385

389

18329

1692390

728518

قشلاقي

زراعت و باغداري جزءفعاليت اصلي عشاير نبوده و بعنوان فعاليت جنبي جهت برآورده ساختن قسمتي از نياز خانوار و عمدتا نان و تامين علوفه دام انجام مي گيريد .
بر اساس بررسيهاي انجام شده كل اراضي مزروعي عشاير استان كرمان در حدود 18878 هكتار مي باشد كه از اين مقدار 18625 هكتار (7/98درصد ) زير كشت محصولات سالانه آبي و 253 هكتار (3/1درصد) زير كشت محصولات سالانه ديم بوده است . اراضي باغ و قلمستان خانوارهاي عشاير در اين استان 6287 هكتار آبي و 119 هكتار ديم بوده است .

باغ و قلمستان ديم

باغ و قلمستان آبي

آيش ديم

آيش آبي

زير کشت محصولات سالانه ديم

زيرکشت محصولات سالانه آبي

119

6287

142

6190

253

18625


در بين خانوارهاي عشاير دوره ييلاقي استان ، بافت قالي ، قاليچه ، گبه در 81/32 درصد از خانوارها ، بافت گليم ،زيلو ، ورني ، جاجيم ، خورجين ، توبره ، مشابه در 80/25 درصد ، بافت پلاس ( چادر) در 30/23 درصد بافت چوقا بابرك و مشابه در 37 درصد بافت كلاه ، دستكش ، جوراب ، گيوه ، پاپوش ، در 78 درسد و بافت حصير در 25/21 درصد از خانوارها وجود داشته است .
بر اساس همين اطلاعات در بين خانوارهاي عشاير دوره قشلاق در 67/31 درصد از خانوارها بافت قالي و …. در 25/25 درصد بافت گليم و…..و ذر 59/22 درصد بافت پلاس در 38%بافت چوقا يا برك و مشابه در 82% بافت كلاه و …. و در 45/222 درصد از خانوارها بافت حصير وجود داشته است .
خانوارهاي عشاير دوره ييلاق و دوره ييلاق استان …. داراي هر يك از انواع صنايع دستي بر حسب هدف از توليد سال 77

براي فروش و مصرف خانوار

براي مصرف خانوار

فقط براي فروش

جمع

انواع صنايع دستي

2069

4530

598

7197

قالي و قاليچه و گبه

1117

4231

252

5660

گليم و زيلو و جاجيم و خورجين وتوبره

224

4830

56

5110

پلاس

3

76

2

81

چوقا و برک

6

153

12

171

کلاه و دستکش و جوراب و گيوه

227

4169

266

4662

حصير

201

1132

40

1373

ساير …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي فروش و مصرف خانوار

براي مصرف خانوار

فقط براي فروش

جمع

انواع صنايع دستي

1782

4258

514

6554

قالي و قاليچه و گبه

1018

4000

207

5225

گليم و زيلو و جاجيم و خورجين وتوبره

162

4462

51

4675

پلاس

2

74

2

78

چوقا و برک

6

152

12

170

کلاه و دستکش و جوراب و گيوه

227

4152

266

4645

حصير

168

1012

40

1220

ساير …

 

دیدگاهتان را بنویسید