هجوم آفت های تشی و لورانتوس به جنگلهای بنه و بادام کوهی کرمان و کمبود اعتبارات باعث شده علیرغم عزم جدی مسئولان برای مبارزه با این آفت ها به این درختان باارزش خسارات جدی وارد شود…

 

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان با اعلام این خبر افزود حدود یک میلیون هکتار از جنگلهای استان در شهرستانهای بافت ، رابر ، بردسید، بم ، سیرجان و شهربابک قراردارند که علاوه بر ارزشهای زیست محیطی سهم به سزایی در تولید ،اقتصاد و امرار معاش مردم منطقه داشته و در حال حاضر با خطر نابودی رو برو می باشند.

خشکسالیهای چندسال اخیر باعث شده حدود 200هزار هکتار از این جنگلها را آفت تشی تهدید نموده (جنگلهای بنه و کهکم) و قریب به 250هزار هکتار ازجنگلها ی بادام و ارژن نیز در معرض خسارات جدی آفت لورانتوس قراردارند.محمود اسماعیلی می افزاید جهت مبارزه ی جدی و آنی با این آفت ها نیاز به اعتباری معادل 65500 میلیون ریال می باشد و اعتبارات اندک سالیانه در این بخش فقط مرهمی بر زخمهای این منابع با ارزش  اقتصادی و زیست محیطی است اما علیرغم این کمبود اعتبار از سال 1385 تا کنون در سطحی  معادل  71300هکتار  با این آفت هامبارزه شده است و در سالجاری نیز 1200 هکتار از جنگلهای آلوده شهرستانهای بافت و ریگان تحت پوششطرحهای کنترل و مبارزه با این آفت ها قراردارند.

دیدگاهتان را بنویسید