هدف:
ارائه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و تولیدی عشایر

وظایف اساسی:
1-  مطالعه و شناسایی امکانات و نیازمندیهای عشایر در مورد دام و اسکان
2-  تهیه و تنظیم و اجراء و نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی و نوسازی مربوط به عشایر
3-  فراهم آوردن موجبات اسکان عشایر
4-  تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به اصلاح روشهای بهره برداری از منابع دامی ، پروار بندی ، تامین علوفه زمستانی دام
5-  احداث و نگهداری گذرگاه و آبشخور و پناهگاه و انبارهای ذخیره علوفه دام و تامین آب
6-  نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری
7-  کمک به ایجاد واحدهای تولیدی تعاونی و گروهی
8-  کمک به بازاریابی محصولات عشایر
9-  فراهم آموردن تسهیلات اعتباری در حد برنامه های مصوب و نظارت بر مصرف آن
10-                     همکاری با سایر سازمانهای غیر دولتی جهت ایجاد هماهنگی در برنامه های عمرانی و آموزشی در کانونهای اسکان

امور اداری
پيش بيني و تأمين نيروي انساي مورد نياز اداره كل
صدور كليه احكام كارگزيني و قرارداهاي خريد خدمت كاركنان
اجراي قوانين و مقرات استخدامي و طرحهاي طبقه بندي مشاغل
بررسي نيازها و فراهم آوردن امكانات رفاهي، تعاون و بهداشت و درمان كاركنان
تهيه و تنظيم آمار پرسنلي و مشخصات كاركنان و بازنشستگان
پيگيري تأمين سهميه لازم براي تحصيلات عاليه فرزندان عشاير
دريافت، ثبت، توزيع و ارجاع كليه نامه ها و مكاتبات وارده و صادره و بايگاني مكاتبات
اقدامات لازم در خصوص نگهداري وسايل و ملزومات و تأسيسات
انجام اقدامات لازم در خصوص تأمين خدمات عمومي ( نظير  :  آب ، برق ، سوخت ، حمل و نقل ، نظافت ، سرايداري ، چاپ ، مخابرات و تأسيسات )
كنترل ورود و خروج كاركنان و مراجعين

امور مالی


انجام كليه فعاليتهاي مربوط به امور مالي و تنظيم و كنترل حسابها د رچهار چوب اعتبارات مصوب و قوانين و مقررات موجود
درخواست تخصيص اعتبار از خزانه داري كل و پيگيري آن در چهارجوب اعتبارات مصوب
نظارت بر مصرف اعتبارات مربوط به طرحهاي عمراني
نگهداري حساب اعتبارات مصوب به تفكيك مواد و برنامه هاي مصوب
ايجاد سيستم حسابداري مناسب با كنترل هاي داخلي و آئين نامه و دستورالعمل هاي مالي به منظور حسن اجراي امور مالي
انجام كليه اقدامات لازم در مورد تهيه و تنظيم اسناد هزينه هاي انجام شده به منظور ضوابط و مقررات قانون محاسبات عمومي و آئين نامه هاي مربوط به معاملات دولتي
ثبت و نگهداري حساب اموال سازمان
تهيه گزارشهاي مالي دوره اي و موردي
نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالي و عندالزوم تهيه و اصلاح آئين نامه ها و روشهاي مالي داخلي جهت مسايل و معضلات موجود

اداره عمران و زيربنايی

هدايت ، حمايت ، نظارت و اجراء كليه پروژه هاي عمراني در مناطق عشايري
تعيين پيشنهاد و سياستهاي توزيع اعتبارات بين طرحها
بازديد و نظارت و تنظيم گزارش از پروژه هاي عمراني
انجام امور نقشه برداري، نقشه كشي و فتو گرامتري مورد نياز پروژه هاي عمراني
ارزيابي كمي و كيفي پروژه هاي عمراني اداره كل

اداره  ترويــج

هدايت، حمايت و نظارت بر تعاونيهاي عشايري
تهيه طرحهاي مربوط به ايجاد واحدهاي توليد تعاوني و گروهي در امر علوفه كاري، دامداري، دامپروري و كشت گياهان صنعتي و مرتعداري
تهيه و تنظيم طرحهاي بازاريابي، حمل و فروش فرآورده هاي دامي
نظارت بر انجام امور شركت ها و اتحاديه تعاوني عشايري (بررسي كليه حساب ها، دفاتر، اسناد و صورتهاي مالي و گزارش به مسؤلين)
ايجاد تعاونيها در زمينه فاليت هاي جنبي عشاير به منظور اشتغال و حفظ صنايع دستي عشاير
آموزش هاي مختلف براي عشاير و اعضاء شركت هاي تعاوني
فراهم نمودن تسهيلات بانكي براي اتحاديه شركت هاي تعاوني
اطلاع رساني در رابطه با تعاونيها
جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به اتحاديه و شركت هاي تعاوني
رسيدگي به شكايات اعضاء در رابطه با شركت ها و اتحاديه
پيگيري جهت تحويل ارزاق عشاير
برنامه ريزي در جهت اجراي طرحهاي ترويجي، توسعه الگوها و روش هاي ترويجي، شناخت نيازهاي آموزشي _ ترويجي و مشاركتي عشاير
پيگيري احداث آموزشهاي مورد نياز در كانو ن هاي توسعه عشاير و كلاسهاي بهداشت
پيگيري امر آموزش و پرورش فرزندان عشاير و سوادآموزي عشاير
پيگري امر بيمه و خدمات درماني عشاير و بيمه دام و فرآورده هاي عشاير
هماهنگي و همكاري در جهت تأمين امنيت عشاير و مناطق عشايري و مسيركوچ


اداره بهسازی و امور توليــد

جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نياز ظرفيت هاي توليدي عشاير
برنامه ريزي و كمك به راه اندازي واحدهاي توليدي فرآورده هاي دامي _ زراعي _ صنعتي
ايجاد زمينه اي مناسب توليد و اشتغال در كانونهاي توسعه عشاير
همكاري و هماهنگي با سازمان جنگلها و مراتع در نحوه استفاده از مراتع
برنامه ريزي جهت ايجاد اشتغال جمعيت سرزير عشاير از طريق كشت درختان مثمر، صنعتي …
برنامه ريزي و كمك به بهره برداري عشاير از معادن مناطق عشايري
برنامه ريزي لازم در زمينه تبديل سوخت نباتي به سوخت فسيلي در مناطق عشايري

طرح و برنامه

مطالعه ، تهيه و تنظيم طرحهاي مورد نياز برنامه، ساماندهي و توسعه مناطق عشايري
ارتباط مستمر با مؤسسات تحقيقاتي و مطالعاتي در راستاي برنامه ساماندهي جامع مناطق عشايري
تهيه و تدوين و ترجمه كتب ، مقالات ، آئين نامه هاي برنامه ساماندهي عشاير
ارزيابي فعاليت هاي عمراني و نظارت بر آنها
تهيه و تنظيم گزارش عملكرد اعتبارات عمراني و جاري اداره كل
برآورد نيازهاي اعتباري اداره كل و منظور نمودن طرحهاي پيشنهادي واحدهاي مختلف در برنامه
پيگيري اخذ تخصيص از منابع مختلف اعتباري مصوب
تنظيم و مبادله موافقت نامه هاي عمراني و جاري
طراحي شبكه رايانه‌اي و ارائه خدمات رايانه‌اي به واحدهاي اداره كل
پيگيري تأمين تسهيلات اعتباري

اداره شهرستانها

جمع آوري آمار و اطلاعات لازم در مورد وضعيت اجتماعي _ اقتصادي و توليدي عشاير در منطقه عمليات (زيست بوم)
تشخيص و تعيين نيازمنديهاي عشاير منطقه در زمينه علوفه، توليدات كشاورزي و آب آشاميدني
كمك در تشكيل گروههاي تعاوني جهت همكاري با شركت هاي تعاوني عشايري
ايجاد نهادهاي لازم براي نظارت، اجراء و نگهداري پروژه هاي عمراني، منابع طبيعي، صنايع دستي، دامپروري و خدمات جانبي آن در محل از طريق سازماندهي و واگذاري امور به عشاير
تدوين و ترويج روشهاي مناسب بهره برداري از مراتع و زمينهاي كشاورزي و … در مناطق عشايري
انجام بررسيهاي لازم جهت افزايش بهره برداري در بين عشاير با ترويج روشهاي علمي و استفاده از آخرين پديده هاي علمي

اتحادیه

هدف  
حمايت و پشتيباني از اعضــــا در جهت پيشبرد صحيح و قدرتمندانه  وظايف اساسنامه اي آنها

وظايف اساسي
تهيه و تدارك كليه لوازم يا كالاهاي مــورد نياز حرفه يا زندگي اعضا از منابع قانوني0
جمع آوري و خريد و فروش كليه محصــــولات توليدي حوزه كشاورزي ، دامپروري وصنايع دستي0
انجام كليه خدمات عمومي براي شركتهاي عضــو اعضاي آنها0
پيگيري و دريافت اعتبارات و تسهيلات جهت تأمين علـــوفه و نهاده هاي دامي0
برنامه ريزي ،اجرا و مشاركت در طرحهاي  توليدي  در محدودة اساسنامه

دیدگاهتان را بنویسید